Valmennussääntö

Keravan Luistinseura ry:n valmennussääntö

 

Päivitykset hyväksytty sääntömääräisessä jäsenkokouksesssa 18.5.2022.
Voimassa 1.5.2023 alkaen

Valmennussääntö ja siihen liittyvät periaatteet koskevat Keravan Luistinseuran kilpa- ja kehitysvalmennusryhmien luistelijoita sekä soveltuvin osin myös muissa seuran ryhmissä olevia luistelijoita (luistelukoulu, harrasteryhmä jne.)


1. Seuran jäsenyys

Luistelijoilta edellytetään seuran jäsenyyttä. Kauden jäsenmaksu laskutetaan seuran kevätkokouksen päättämänä ajankohtana.


2. Vakuutukset

Kaikilla luistelijoilla on oltava voimassa oleva STLL:n lisenssi tai kilpailulupa. Luistelija ilmoittaa lisenssin/kilpailuluvan tiedot seuralle ennen kauden alkua. Ilman STLL:n lisenssiä/kilpailulupaa ei luistelija voi osallistua harjoituksiin tai kilpailuihin.

Luistelija/luistelijan perhe vastaa tapaturmavakuutuksen voimassaolosta koko kauden, myös kesäkauden ajan, jos luistelija osallistuu kesäleireille. Ilman voimassa olevaa vakuutusta luistelija ei voi osallistua harjoituksiin. Vakuutuksen voimassaolo tulee osoittaa seuralle ennen harjoituskauden alkua.


3. Kausimaksut

Kausi alkaa 1.5 ja päättyy 30.4. Kausi jaetaan kesä-syyskauteen (1.5.-31.12.) ja kevätkauteen (1.1-30.4.).

Luistelumaksut ovat valmennus-/harrasteryhmäkohtaisia kausimaksuja. Kesä-syyskauden kausimaksu kattaa harjoittelun ajalla 1.5.-31.12. ja kevätkauden kausimaksu kattaa harjoittelun ajalla 1.1.-30.4. Kausimaksu maksetaan kuukausittaisina samansuuruisina osasuorituksina. Kausimaksua ei laskuteta heinäkuussa.

Vastaanottaessaan valmennuspaikan luistelija/luistelijan perhe sitoutuu kausimaksun suorittamiseen ja luistelija sitoutuu luistelemaan koko kauden. Mikäli luistelija irtisanoutuu kesken kauden, noudatetaan irtisanomisajan sääntöjä.

Johtokunta määrittelee valmennus-/harrasteryhmän kausimaksun perustuen jää- ja oheisharjoitusmäärään, ryhmän tasoon ja luistelijamäärään. Kausimaksu tarkistetaan vuosittain toukokuussa ja tammikuussa. Mikäli olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia, johtokunta voi tarkistaa maksuja myös muuna ajankohtana tai periä ylimääräisiä maksuja kulujen kattamiseksi. Mikäli harjoituksia ja toimintaa joudutaan perumaan huomattavasti viranomaismääräysten, epidemian tms. syyn vuoksi tai muutoin seurasta riippumattomista syistä, ei seura ole automaattisesti velvollinen muuttamaan kausimaksun suuruutta.

Kausimaksu sisältää luistelijan ryhmän harjoitusaikataulun mukaisen valmennuksen jäällä ja oheisharjoittelut, mukaan lukien tanssin/baletin, mikäli se ryhmälle kuuluu.

Ryhmien viikoittainen harjoitusaikataulu on vakio, mutta tarvittaessa siihen voidaan tehdä muutoksia. Esim. ryhmiä voidaan yhdistellä, mikäli huomattava osa ryhmän luistelijoista osallistuu kilpailuihin, eikä siten ole harjoituksissa. Toukokuussa ja kesäkuussa noudatetaan muusta kaudesta poikkeavaa harjoitusaikataulua, jolloin myös jää- ja oheisharjoitteluiden määrä on pienempi.

Huhtikuun viimeisillä viikoilla voidaan pitää noin yhden viikon kestävä lepotauko, jolloin ei harjoitella. Lepopäiviä voidaan pitää myös jäähallin ollessa suljettuna esim. juhlapyhistä johtuen. Harjoitusaikataulun mukaisia harjoituksia voidaan perua myös seuran järjestämistä kilpailuista, testeistä ja näytöksistä johtuen sekä muiden jäähallinkäyttäjien tapahtumien vuoksi. Pääsääntöisesti em. syistä johtuvia harjoituksien peruuntumisia ei korvata.

Kilpailuihin ilmoittautumisessa pyritään tasapuolisuuteen niin että kaikki pääsevät kilpailemaan taitotasonsa mukaisissa kilpailuissa.

Kausimaksu ei sisällä mm:

  • kilpailujen ilmoittautumismaksuja
  • tuomarikuluja
  • kilpailemiseen vaadittavaa lisenssiä/kilpailulupaa
  • kilpailumatkan aikana syntyneitä valmentajakuluja
  • leirimaksuja (mukaan luettuna STLL:n valinta- ja/tai valmennusleirit)
  • testimaksuja
     

4. Laskutus 

Laskut toimitetaan luistelijan/perheen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai sähköisenä laskuna.

Laskut tulee maksaa eräpäivään mennessä ilmoitettua viitettä käyttäen.

Erääntyneistä laskuista lähetetään maksumuistutus, johon lisätään viiden euron laskutuslisä. Maksumuistutuksen lähettämisestä voi vastata perintätoimisto. Mikäli laskua ei ole maksettu maksumuistutuksenkaan jälkeen, perintätoimisto huolehtii laskun perimisestä. Perintätoimiston kautta perittäviksi siirretyt laskut katsotaan maksetuiksi vasta kun myös perintäkulut on maksettu perintätoimistolle.

Mikäli laskuja on erääntyneenä useampi kuin yksi, luistelija voidaan asettaa kieltoon osallistua harjoituksiin ja luistelijaa ei ilmoiteta kilpailuihin eikä testeihin. Mikäli luistelija osallistuu harjoituksiin harjoituskiellon voimassa ollessa, hänet voidaan erottaa harjoitusryhmästä kuukaudeksi.

Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa luistelija harjoitusryhmästä määräaikaisesti enintään kauden loppuun asti, mikäli luistelija on laskujen maksun laiminlyönnin seurauksena toistuvasti asetettu harjoituskieltoon.

Mikäli yksi tai useampi riidaton lasku on tuloksettoman perinnän jälkeen siirretty oikeudelliseen perintään, tai mikäli perintä on jouduttu päättämään tuloksettomana velallisen varattomuuden vuoksi, johtokunta voi erottaa luistelijan harjoitusryhmästä. Tällöin maksuvelvollisuus päättyy.

Huomautukset laskuista lähetetään seuran rahastonhoitajalle sähköpostiosoitteeseen: rahastonhoitaja@kels.fi
 

5. Poissaolot ja maksut

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa oman valmennusryhmän vastuuvalmentajalle ennen harjoituksia ja valmentajan antamien ohjeiden mukaan (soitto, tekstiviesti, sähköposti tms.). Mikäli sairastuminen/loukkaantuminen estää osallistumisen kilpailuun, tulee siitä ilmoittaa myös seuran kilpailuvastaavalle, sekä toimittaa hänelle lääkärin kirjoittama lääkärintodistus, josta selviää urheilukiellon alkamis- ja loppumispäivä.

Yli yhden viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä luistelumaksua yhden viikon omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairasloman, mikäli sama vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairasloman päättymisestä.

Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto).

Maksuvapautuksen saamiseksi tulee luistelijan toimittaa lääkärin kirjoittama lääkärintodistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Lääkärintodistus toimitetaan seuran rahastonhoitajalle.

Tilapäisiä poissaolotunteja ei korvata (esim. lomat, leirikoulut, leirit). Koulun tai jonkin muun jatkuvan esteen johdosta voi johtokunnalta anoa lupaa korvata harjoitus säännöllisesti toisen valmennusryhmän tunnilla. Lupa voidaan myöntää, mikäli löytyy luistelijan tasoon sopiva ryhmä ja siinä on tilaa.

Tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, koululauantait yms.) valmennettavat antavat tiedon mahdollisimman aikaisin oman ryhmän vastuuvalmentajalle.
 

6. Luistelun lopettaminen ja maksut 

Luistelijalla on kuukauden irtisanomisaika, poikkeuksena kilpailevat luistelijat. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, kun irtisanominen on ilmoitettu seuralle. Luistelijan on ilmoitettava lopettamisesta kirjallisesti tai sähköpostitse seuran puheenjohtajalle ja valmennusvastaavalle. Alle 18-vuotiaan luistelijan lopettaessa kirjallisen irtisanomisen tekee luistelijan huoltaja.

Kilpailevat luistelijat sitoutuvat maksuihin kesä-syyskauden (1.5.-31.12.) ja kevätkauden (1.1.-30.4.) osalta. Mikäli luistelija irtisanoutuu kesken kesä-syyskauden tai kevätkauden, maksut tulee suorittaa kyseisen kauden loppuun (joko 31.12. tai 30.4. saakka). Irtisanomisaika on kuitenkin vähintään yksi kuukausi.

Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden, ei jo maksettuja maksuja palauteta.

Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuhyvitystä jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti. Perustelluista syistä seuran johtokunta voi hyväksyä anomuksen. Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä hyvitystä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta.

Luistelijalla on oikeus saada normaalia valmennusta irtisanomiskauden ajan.

Luistelijan mahdollisuuksia kilpailla kesken kauden lopetettaessa toisen seuran nimissä sääntelee STLL:n säännöt. Siirtyminen toisen seuran kilpailijaksi edellyttää myös kaikkien maksujen suorittamista seuralle. Kauden aikana tapahtuvista irtisanomisista peritään myös luistelijan kilpailuista seuralle aiheutuneet kustannukset (tuomarikulut, ilmoittautumismaksut, valmentajakulut).

Jos luistelija on ilmoittautunut tulevalle kaudelle, mutta ei aloitakaan harjoittelua, seura perii yhden kuukauden luistelumaksun.
 

7. Muuta

Kaudelle ilmoittaudutaan seuran kotisivuilla olevaa sähköistä ilmoittautumislomaketta käyttäen. Ilmoittautuessaan kaudelle luistelija/luistelijan perhe sitoutuu noudattamaan valmennussääntöä. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan huoltajan tekemä ilmoittautuminen.

Toisesta seurasta Keravan Luistinseuraan siirtyvän luistelijan on toimitettava esteettömyystodistus, jolla osoitetaan, että luistelija on hoitanut velvoitteensa edelliselle seuralle.

Seuralla on oikeus käyttää luistelijan valokuvaa, videokuvaa, tms. materiaalia omassa markkinoinnissaan ja mainoksissa sekä muissa seuratoimintaan liittyvissä materiaaleissa. Lupa on voimassa, kunnes luistelija/alle 18-vuotiaan luistelijan huoltaja sen erikseen peruu. Kielto tulee lähettää seuralle kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen: info@kels.fi

Mahdollisista harjoitus- ym. muutoksista ilmoitetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla, joka on seuran pääasiallinen tiedotuskanava. Lisäksi seura tiedottaa ja pitää yhteyttä jäseniinsä sähköpostitse.

Valmentajien vastuulla ovat luisteluryhmien ryhmäjaot ja aikataulut sekä valmennuksen suunnittelu ja toteutus. Johtokunnan tehtävänä on valvoa, että toimintalinjassa asetetut reunaehdot toteutuvat.

Luistelija sitoutuu etsimään ja esittämään ohjelmamusiikkia valmentajalle. Valmentaja hyväksyy aina ohjelmamusiikin ja kilpailupuvun. Mikäli luistelija tekee itse ohjelmamusiikin, äänitteen on oltava riittävän laadukas. MP3-muodossa oleva ohjelmamusiikki pitää olla nimettynä oikein ja toimitettuna kilpailuvastaavalle.

Mikäli luistelija haluaa teettää oman ohjelmamusiikin ulkopuolisella ja ohjelmamusiikin teosta aiheutuu seuralle kustannuksia, luistelijalta laskutetaan seuralle aiheutuneet kustannukset musiikin teosta. Mikäli luistelija teettää musiikin seuralla, laskutetaan siitä alle 3 min mittaisilla musiikeilla 30 € ja yli 3 minuuttisilla 50 €, sekä jokaisesta tehdystä CD-levystä 5 €.